Säännöt

Yhdistyksen nimi on Vaasan Erotuomarikerho r.y, perustettu syyskuun 17 päivänä 1934, koti- ja toimipaikkana Vaasan kaupunki.

Kerhon tehtävänä on hyvien jalkapallo- ja jääpalloerotuomarien kasvattaminen Vaasassa sekä heidän moraalisena tukenaan toimiminen.

Päämääränsä saavuttamiseksi seura toimeenpanee kilpailuja, neuvonta-, ohjaus- ja neuvottelutilaisuuksia sekä juhlia ja harjoittaa toimintansa tukemiseksi ravintolaliikettä ja urheiluvälinekauppaa. Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille. Seura voi myös harjoittaa muuta sellaista urheilutoiminnan hyväksi koituvaa liiketoimintaa, johon viranomaiset antavat suostumuksensa.

Seuran viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.

Seuran jäseneksi pääsee jokainen Suomen Palloliiton Vaasan piirin hyväksymä erotuomari Vaasassa, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran jäsenet ovat:

a) toimivia jäseniä, joiden jäsenmaksun vuosikokous kulloinkin määrää;

b) kannatusjäseniä, jotka maksavat vuosittain vuosikokouksen hyväksymän jäsenmaksun;

c) ainaisjäseniä, jotka maksavat vuosikokouksen vahvistaman ainaisjäsenmaksun.

Seura voi vuosikokouksessa kutsua kunniajäsenikseen sellaisia henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavaalla tukeneet tai edistäneet seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yksi elossa oleva henkilö kerrallaan ja on hänellä läsnäolo-oikeus seuran johtokunnan kokouksissa.

Jäsenellä on oikeus koska hyvänsä erota seurasta, jos hän on tehnyt siitä kirjallisen ilmoituksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle, taikka myös suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä tai seuran virkailijain oikeutettuja määräyksiä, taikka joka laiminlyö jäsenmaksujensa suorittamisen määräajalla, voi seuran johtokunta erottaa seuran jäsenyydestä joko ikuisesti tai määräajaksi. Tästä päätöksestä on jäsenellä oikeus valittaa seuran yleiselle kokoukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksisaantipäivää lukuunottamatta, jättämällä kirjallisen valituksen johtokunnalle.

Seuran (kerhon) asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava johtokunta käsittäen viisi (5) jäsentä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kerhomestari. Johtokunta valitaan vuosikokouksessa. Eroavan jäsenen voi valita uudelleen. Kerhon nimet kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Kerho (seura) kutsutaan koolle vähintään kaksi päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu jäsenille sähköpostitse. Vuosikokouksesta on lähetettävä kutsu jäsenille sähköpostitse vähintään neljätoista päivää (14) ennen vuosikokousta, muista kokouksista vähintään kaksi (2) päivää aikaisemmin. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain määräykset. Muut tiedonannot kerhon (seuran) jäsenille toimitetaan johtokunnan harkitsemalla tavalla.

Seuran (kerhon) tili- ja toimintavuosi lasketaan alkavaksi 1 p:stä tammikuuta. Seuran tilejä tarkastavat vuosikokouksessa valitut toiminnantarkastajat.

10§ Vuosikokous pidetään tammikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;

2) todetaan kokouksen laillisuus;

3) esitetään tilinkertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös;

4) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai päätetään muusta toimenpiteestä, johon vuoden kuluessa pidetty hallinto ja siitä tehty tili antavat aihetta;

5) valitaan johtokuntaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kerhomestari;

6) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja taloutta;

7) päätetään jäsenmaksun, ainaisjäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta;

8) käsitellään muut asiat, jotka ilmoitettu johtokunnalle vähintään seitsemän (7) päivää ennen vuosikokousta.

11§ Kerhon (seuran) kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä on erikseen mainittu. Tasaäänestyksen sattuessa ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Äänestykset kokouksissa tapahtuvat avonaisesti ellei vähintäin kolme (3) edustajaa vaadi suljettua äänestystä. Valtakirjalla ei saa äänestää.

12§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa, jos kutsussa on muutosehdotuksesta mainittu ja kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksen äänioikeutetuista osanottajista muutosehdotusta kannattaa.

13§ Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa perättäisessä yleisessä kokouksessa, sillä tavalla ja samalla äänimäärällä kuin edellisessä pykälässä on mainittu.

14§ Jos seura (kerho) puretaan tai lain mukaan lakkautetaan, luovutetaan sen varata erotuomariasiain edistämiseksi.

15§ Niissä kohdin, mistä näissä säännöissä ei erikseen ole mainittu, noudatetaan yhdistyslakia, sekä Suomen Palloliiton tai niiden erikoisliittojen toimintasääntöjä, joihin seura (kerho) kuuluu.

Vaasassa 27. tammikuuta 2016